Ga naar hoofdinhoud

Uitdrukking van Educatieve filosofie

Holland Christian Schools werden opgericht als antwoord op de leer van de Schrift dat al het leven moet worden geleefd in liefdevolle gehoorzaamheid aan de wil van de Heer...

en dat de christelijke gemeenschap in het algemeen en ouders in het bijzonder een grote verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen op te voeden in liefde, wijsheid, kennis en gerechtigheid van hun soevereine God. Christelijke scholen proberen christelijke ouders te helpen de taak te volbrengen die Mozes aan het verbondsvolk van Israël heeft opgedragen toen hij zei: "En deze woorden die ik u heden gebied, zullen op uw hart zijn, en u zult ze ijverig aan uw kinderen leren, en zullen erover spreken wanneer u in uw huis zit, en wanneer u langs de weg loopt, en wanneer u neerligt en wanneer u opstaat” (Deut. 6:6,7).

De Bijbel motiveert en regelt ons in de ontwikkeling van onderwijs voor christelijk leven en christelijke dienstbaarheid, zowel in de christelijke gemeenschap als in de samenleving als geheel. In harmonie met de Bijbel en de Gereformeerde Belijdenissen, tracht het christelijke onderwijs op Holland Christian Schools het doel te bereiken dat zo mooi uitgedrukt wordt in de Westminster Confessie, dat onze studenten mogen leren “om God te kennen en van Hem te genieten voor altijd”, hun leven en al hun activiteiten onderwerpend aan Zijn wil, tot Zijn glorie.

Forest School-kinderen studeren aan tafel buiten, glimlachend in de camera
Kind klimboom

De Bijbel is de onfeilbare, geschreven openbaring van God, die ons ware kennis geeft over Hem, over onze positie en taak in de wereld, en over alles wat Hij openbaart in Zijn Woord. Uit deze geschreven openbaring leren we dat God is (Hebreeën 11:6), dat Hij het universum schiep (Genesis 1 en 2), dat Hij de mens maakte naar Zijn eigen beeld om heerschappij te hebben over Zijn schepping (Genesis 1:26,27) en die man viel van zijn hoge positie door ongehoorzaamheid aan God, waardoor hij Gods toorn op de hals haalde (Genesis 3) die Hij verwijderde door Christus' dood aan het kruis. Door die offerdood God heeft Zijn volk verlost en herstelt ze naar Zijn beeld. Door Zijn verloste volk bouwt God Zijn koninkrijk, en uiteindelijk zal Hij Zijn hele schepping vernieuwen. De Bijbel openbaart Gods beloften aan ons en vertelt ons dat God Zijn volk roept tot geloof in Hem. Dat geloof wordt door de Heilige Geest in het menselijk hart bewerkt. De Heilige Geest is de bron van alle verlichting. Alleen Hij kan de leraar en de student leiden om alle kennis door te kijken de bril van de Schrift zodat zij door geloof de waarheid kunnen waarnemen die voortkomt uit het getuigenis dat God de schepper van hemel en aarde is, en dat onze Heer Jezus Christus de Verlosser is van allen die zich van hun zonden bekeren en in Hem als Heer en Verlosser geloven.

Welke ware kennis we ook hebben, het is ons door God geopenbaard. Hij heeft Zichzelf aan ons bekend gemaakt door Zijn Zoon, geopenbaard in de Bijbel als "God in het vlees, de Weg, de Waarheid en het Leven."

God toont ook Zijn heerlijkheid in de hemel en de aarde die Hij heeft geschapen. "De hemel verkondigen de heerlijkheid van God en het uitspansel toont Zijn werk" (Psalm 19:1). Dit idee komt ook tot uitdrukking in Romeinen 1:20. Ons antwoord op deze geweldige openbaring is een vurig verlangen om te leren en te dienen. God wil dat we rentmeesters zijn van Zijn schepping en ambassadeurs in Zijn naam.

2 meisjes met ozobots op de stoep
Een jongen en een meisje van de middelbare school maken met papier

Christelijk onderwijs streeft naar verken elke leerweg zodat iedere student zijn of haar verantwoordelijkheden getrouw kan vervullen. We bestuderen de geschiedenis in het licht van de Schrift om te onderscheiden hoe Gods plan zich ontvouwt in de loop van de menselijke gebeurtenissen en om onze eigen plaats in dat plan te vinden. We cultiveren de gave van taal, zodat we duidelijk en krachtig uitdrukking kunnen geven aan wat God ons heeft geleerd, zowel in de Schrift als in de werken van de menselijke cultuur. In de wiskunde en in de wetenschappen leren we de structuur van Gods universum en hoe we deze kennis kunnen gebruiken in Zijn dienst. God heeft de mens, Zijn hoogste schepping, rijke gaven van geest en ziel en de vreugdevolle opdracht gegeven om door Zijn universum te zwerven, om werken van schoonheid in de kunst te creëren, om te waarderen wat nobel is en om vaardigheden te ontwikkelen - al deze dingen doend in een geest van verwondering en dankbaarheid in de tegenwoordigheid van God.

Christelijk onderwijs beschouwt elke student als: een beelddrager van God, geroepen om Zijn dienaar te zijn en geroepen om de wereld te dienen in Zijn naam. Leraren hebben de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan de individuele behoeften en talenten van elke leerling. Deze liefde en zorg van de docenten nodigt de student uit om in geloof op God te reageren en moedigt hem of haar aan om een ​​liefdevolle en gehoorzame discipel van de Heer Jezus Christus te worden. Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn of haar talenten te ontwikkelen tot eer van God en dienstbaarheid aan de medemens op alle terreinen van het leven. Zo verbreedt de christelijke school haar invloed op de gemeenschap waarin de leerling leeft. In gehoorzaamheid aan onze Heer streeft de christelijke school ernaar in het hart van elk van haar leerlingen te implanteren dat: het koninkrijk van God is het voornaamste streven van al ons streven. "Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Matteüs 6:33).

Jongen met pen die naar voren leunt in rij middelbare schooljongens die samen studeren

Vragen hebben?

We kijken ernaar uit u en uw gezin te ontmoeten en u kennis te laten maken met de fris, creatief, gepersonaliseerd onderwijs bij Holland Christian! We zijn hier om te helpen! Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel ons op 616.820.2805.

Neem contact op!